این درختچه بومی چین است و در باغهای کشور نیز کشت می گردد. و دارای گلهای زرد طلایی است. برگهای آن بیضی شکل کشیده و دارای 8 سانتیمتر طول است.

 گلهای این درختچه در اواخر زمستان قبل از باز شدن برگها ظاهر می شوند. جلوۀ خاصی به باغچه می دهد. تکثیر این گیاه به روش قلمه زنی و خوابانیدن انجام می گیرد.


  قلمه ها می توان در شهریور یا اواخر زمستان تهیه نموده و در خاک نسبتاً مرطوب کشت نمود. پس از یکماه ریشه دوانی آغاز می گردد و سپس در پاییز سال بعد قابل انتقال به گلدان خواهد بود

منتشر شده در 07 دی 1392