Liquidambar

درختی است زیبا با قامتی بلند به ارتفاع 50 متر می رسد. بومی مالزی و آمریکا است.
برگهای پنجه ای سبز آن در پاییز برنگ سرخ عنابی در می آید. و با شاخه های غیر طبیعی خود که دارای زواید چوب پنبه ای است جهت تزیین منازل بکار می رود.
از پوست ان سمغی ارستخراج می شود که دارای بوی مطبوعی است.
این درخت در چهل سال اخیر به ایران وارد شده و در مراکز تحقیقاتی کاشته شده است. در کنار خیابان و در پارکها جلوۀ خاصی در اواخر تابستان و اوایل پاییز پیدا می کند. که چشم هر بیننده ای را خیره می کند.
تکثیر آن از طریق بذر یه سهولت انجام میگیرد. بذرها در اواخر تابستان تا اوایل پاییز می رسند . پس از جمع آوری می توان آنها را در اواخر زمستان در نهالستان کشت نمود.

منتشر شده در 03 بهمن 1388