به علت عدم آگاهي از درصد سبز شدن و قوه ناميه بذرها، گونه هاي پهن برگ بومي ايران نظير بلوط، زبان گنجشك، افرا، نمدار و ساير گونهها معمولآً با تراكم بيشتري كاشته ميشوند.

بنابراين اغلب نهالها لاغر و از نظر رشد ارتفاعي و قطري نامناسب ميباشند. چنانچه با تراكم كمتر نيز كاشته شوند بهعلت كاهش توليد نهال در واحد سطح مقرون بهصرفه نخواهند بود.

جهت دستيابي به يك تراكم آرماني با داشتن تعداد مناسب نهال در واحد سطح و افزايش كيفي نهالها، طرح حاضر بهروش آماري بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار و چهار تيمار وزني در سه سال متوالي اجرا گرديد.

ادامه مطلب: بررسي تراكم كاشت بذرهاي گونه هاي جنگلي شمال كشور در خزانه در نهالستان پيلمبرا

منتشر شده در 08 دی 1392

 


چکیده :

 

در منطقه عنبران محله آستارا حدود 30 سال پيش قسمتي از جنگل طبيعي بلوط - ممرزستان پاك تراشي و بعد اكاليپتوس كاري شد .

 

به منظور بررسي اثرات احتمالي كاشت گونه غير بومي اكاليپتوس بر تركيب گياهي پوشش گياهي زير آشكوب ، نوع و تعداد گونه‌هاي موجود در جنگلكاري اكاليپتوس و جنگل طبيعي مجاور تعيين شد .

 

ادامه مطلب: بررسي اثرات كاشت اكاليپتوس بر پوشش گياهي زير آشكوب و برخي از خواص خاك در مقايسه با مناطق جنگلي...

منتشر شده در 08 دی 1392
break


یوسف گرجی بحری1 ، ارسلان همتی2 و رضا مهدوی1
1- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی استان مازندران.
2- کارشناس تحقیقات جنگل، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان.
تاریخ دریافت: 8/3/85
تاریخ تاریخ پذیرش: 11/2/86
چکیده:
تنک کردن از مهمترین عملیات پرورشی جنگل است که هدف آن افزایش رشد و بهبود کیفیت درختان می باشد.
با این هدف، در سال 1368، جنگل 18 ساله کاج تدا به مساحت 5/1 هکتار با فاصله کاشت 2*3 متر در ناحیه پیلمبرای، گیلان (حوزه شرکت شفارود، چوکا) انتخاب و به مدت پانزده سال (1368 تا 1383) تنک ملایم (سه سال یکبار و برداشت 15 درصد از سطح مقطع برابر سینه) و شدید (پنج سال یکبار و برداشت 30 درصد از سطح مقطع برابر سینه) و تیمار شاهد (بدون برداشت) در آن اجراء شد.
چار چوب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و در هر تکرار دو تیمار تنک ملایم و شدید و یک تیمار شاهد(در کل 12 قطعه نمونه یک هزار متر مربعی) بود.
طی پانزده سال و طبق اصول و مبانی کاربردی علم جنگل شناسی از 1464 اصله درخت، تعداد 725 اصله قطع، حجم یابی و از عرصه جنگل خارج گردید.
یافته های این تحقیق نشان داد که با فاصله کاشت یاد شده، 10ـ 8 سالگی مناسبترین سن برای اجرای اولین تنک کردن می باشد. آزمونهای آماری نشان داد که هر دو شدت تنک اثر یکسان داشتند و میانگین قطر، ارتفاع و سطح مقطع برابر سینه درختان و در نتیجه رویش جنگل را افزایش داده اند.

ادامه مطلب: اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده های دست کاشت کاج تدا در گیلان

منتشر شده در 29 بهمن 1386
break

به علت عدم آگاهی از درصد سبز شدن و قوه نامیه بذرها، گونه های پهن برگ بومی ایران نظیر بلوط، زبان گنجشک، افرا، نمدار و سایر گونهها معمولآً با تراکم بیشتری کاشته میشوند.
بنابراین اغلب نهالها لاغر و از نظر رشد ارتفاعی و قطری نامناسب میباشند. چنانچه با تراکم کمتر نیز کاشته شوند بهعلت کاهش تولید نهال در واحد سطح مقرون بهصرفه نخواهند بود.
جهت دستیابی به یک تراکم آرمانی با داشتن تعداد مناسب نهال در واحد سطح و افزایش کیفی نهالها، طرح حاضر بهروش آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار وزنی در سه سال متوالی اجرا گردید.


تیمار براساس تفکیک گونه عبارتند از:
بلوط(500، 650، 800 و 950)، نمدار(100،120،140 و160)، افرا(40 ،55،70 و85) و زبان گنجشک(50 ،65 ،80 و 95)گرم در متر مربع. سطح هر پلات معادل3 متر مربع (50/2×20/1) متر بوده است.
ابتدا وزن صد دانه بذر گونههای فوق الذکر تعیین و پس از توزین بذرها هر تیمار در هرپلات پنج ردیف بذر کشت گردید که دو ردیف کناری بهعنوان بافر و فقط سه ردیف وسط هر پلات بهعنوان نهالهای مورد ارزیابی, تعیین گردیدند.

ادامه مطلب: بررسی تراکم کاشت بذرهای گونه های جنگلی شمال کشور در خزانه در نهالستان پیلمبرا

منتشر شده در 20 آذر 1387
break


سوران نقشی1 ، تیمور رستمی شاهراجی2 ،
بیت اله امان زاده3 ، محمود دستمالچی4 ،
ذوقعلی سیاهی پور5 و ارسلان همتی5
1ـ دانش آموخته رشته جنگلداری دانشگاه گیلان .
2ـ استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی گیلان.
3ـ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان.
4ـ عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
5- کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان.
تاریخ دریافت: 8/8/85
تاریخ پذیرش: 13/3/86

چکیده:
تنوع ژنتیکی درون گونه ای ناشی از تنوع جغرافیایی، یکی از عوامل مهم در اصلاح درختان جنگلی است.
بنابراین برای اصلاح هر یک از گونه های جنگلی که در جنگلکاری مورد استفاده قرار می گیرد، مطالعه میزان تنوع ژنتیکی و قابلیت تغییر پذیری آن کاری ضروری است.
گونه بلندمازو که یکی از باارزشترین گونه های جنگلی شمال کشور است به دلیل بهره برداریهای بی رویه به شدت مورد تخریب قرار گرفته است.
برای توسعه و ایجاد جنگلهای دست کاشت این گونه، یکی از مطالعات پایه ای برای اصلاح گونه بلندمازو، مطالعه تنوع جغرافیایی است که در قالب آزمایشهای پرووننس قابل انجام است.
برای انجام این آزمایش، بذر های بلندمازو از 9 منطقه در غرب استان گیلان، جمع آوری شده و در پارسل 5 سری 15 شفارود در یک طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی کاشته شد.
مشخصه های ارتفاع، قطر و زنده مانی برای مقایسه پرووننسها بررسی شد.
این مطالعه نشان داد که بین پرووننسها در مشخصه های فوق اختلاف معنی دار وجود دارد. میانگین رشد ارتفاعی سالانه 9 پرووننس بررسی شده از 24 سانتیمتر تا 43 سانتیمتر بوده است.

ادامه مطلب: مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

منتشر شده در 26 بهمن 1386
break