طرح سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای اسالم در سه منطقه
ارتفاعی و در هر منطقه در طی دو فاز زمانی مختلف اجراء گردید .

در منطقه پائین بند به ارتفاع 450 متر واقع در طرح سیاهبیل شماره یک در فاز اول در سال 1368 ( 13 گونه و پرووننس ) و در سال 1371 ( 9 گونه و پرووننس ) در منطقه میان بند واقع در طرح ناو اسالم به ارتفاع 1050 متر در فاز اول 15 گونه و پرووننس و در
فاز دوم 11 گونه و پرووننس و در منطقه بالابند به ارتفاع 1750 متر واقع در طرح ناو اسالم در فاز اول 9 گونه و پرووننس و در فاز دوم 7 گونه و پرووننس کشت گردیـد .

در هر منطقـه طـرح بـه روش آمـاری بلوکهای کامـل تصادفـی در سـه تکرار بـا فاصله 2 × 2 متر اجرا گردید . در هر تکرار از هر گونه یا پرووننس ( تیمار) 100 اصله نهال مورد آزمایش قرار گرفت . فاصله تکرارها و تیمارها از یکدیگر 15/3 متر انتخاب گردید . در هر تیمار دو ردیف کناری بعنوان محافظ در نظر گرفته شده و فقط 36 اصله نهال وسط هر پلات مورد ارزیابی قرار گرفت .

فاکتورهائی نظیر درصد زنده مانی ، رویش ارتفاعی و قطر برابرسینه بررسی شد . نتایج بدست آمده در طول مدت اجرای طرح به شرح زیر مشخص گردید :

ادامه مطلب: طرح سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای اسالم

منتشر شده در 18 مرداد 1386