چکیده :

 

در منطقه عنبران محله آستارا حدود 30 سال پيش قسمتي از جنگل طبيعي بلوط - ممرزستان پاك تراشي و بعد اكاليپتوس كاري شد .

 

به منظور بررسي اثرات احتمالي كاشت گونه غير بومي اكاليپتوس بر تركيب گياهي پوشش گياهي زير آشكوب ، نوع و تعداد گونه‌هاي موجود در جنگلكاري اكاليپتوس و جنگل طبيعي مجاور تعيين شد .

 

 

ميزان همگني يا ناهمگني جامعه‌ها با روش سورنسون بررسي شد . همچنين ميزان سديم ، تاسيم ، واد آلي و هدايت الكتريكي خاك اندازه‌گيري شد .

 

منتشر شده در 08 دی 1392