به علت عدم آگاهي از درصد سبز شدن و قوه ناميه بذرها، گونه هاي پهن برگ بومي ايران نظير بلوط، زبان گنجشك، افرا، نمدار و ساير گونهها معمولآً با تراكم بيشتري كاشته ميشوند.

بنابراين اغلب نهالها لاغر و از نظر رشد ارتفاعي و قطري نامناسب ميباشند. چنانچه با تراكم كمتر نيز كاشته شوند بهعلت كاهش توليد نهال در واحد سطح مقرون بهصرفه نخواهند بود.

جهت دستيابي به يك تراكم آرماني با داشتن تعداد مناسب نهال در واحد سطح و افزايش كيفي نهالها، طرح حاضر بهروش آماري بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار و چهار تيمار وزني در سه سال متوالي اجرا گرديد.

منتشر شده در 08 دی 1392