بلندمازو

بلندمازو

مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

سوران نقشی1 ، تیمور رستمی شاهراجی2 ، بیت اله امان زاده3 ، محمود دستمالچی4 ، ذوقعلی سیاهی پور5 و ارسلان همتی5 1ـ دانش آموخته رشته جنگلداری دانشگاه گیلان . 2ـ…
فهرست